Algemene Voorwaarden StudioB

Algemene Voorwaarden

StudioB – Yoga / Mindfulness / Coaching

 

Artikel 1 – Begripsomschrijving

StudioB –

StudioB is een werknaam van BRTZ, eenmanszaak (KvK Utrecht 30268000) – de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan StudioB op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties

Student –

de wederpartij van StudioB die deelnemen aan een door StudioB verzorgde workshop, cursus of opleiding.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij StudioB als opdrachtnemer optreedt.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze doorStudioB uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 StudioB is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoerings­handelingen is begonnen.

 

Artikel 4 – Leskaarten, abonnementen, losse lessen

4.1 Een leskaart is niet overdraagbaar aan derden.

4.2 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet. StudioB verleent geen restitutie op leskaarten.

4.3 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door StudioB desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt StudioB zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan. Tenzij anders bepaald in overleg (en schriftelijk vastgelegd).

 

Artikel 5 – Workshops en cursussen (trainingen)

5.1 Een opdracht tot het geven van een workshop of cursus (training) wordt door StudioB aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

5.2 Student kan uitsluitend aan de workshop of cursus (training) deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.

5.3 StudioB behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

Artikel 6 -Annulering

6.1 Annulering van workshops, cursussen (trainingen) kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze StudioB heeft bereikt.

6.2 Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van de startdatum van een cursus of workshop wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is student volledige betaling verschuldigd.

 

Artikel 7 – Nakoming StudioB

7.1 De overeenkomst tussen partijen leidt voor StudioB tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een student op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat student de les, cursus (training) of workshop met succes zal doorlopen c.q. afronden.

7.2 StudioB behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een cursus (training), workshop te annuleren of deelname van de student te weigeren voorafgaand aan de start van een cursus, workshop of opleiding.

7.3 StudioB heeft het recht studenten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus (training) of workshop verhinderen of verstoren, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens student onverlet.

7.4 StudioB kan nimmer gehouden zijn lessen, cursussen (trainingen) en/of workshops te herhalen voor studenten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste les (dagen) blijft onverminderd verschuldigd.

 

Artikel 8 – Prijs en betaling

8.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

8.2 StudioB is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan student door te berekenen.

8.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door StudioB op te geven wijze, zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook.

8.4 Bij niet tijdige betaling binnen de in 9.3 genoemde betalingstermijn is student onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval student over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

8.5 Alle kosten van invordering van het door student verschuldigde bedrag zijn voor rekening van student, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 250.

 

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van StudioB liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen vanStudioB uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn ondermeer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

9.2 In geval van overmacht heeft StudioB het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens student op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van StudioB.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Voor student geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is StudioB uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van StudioB.

10.2 In geval StudioB jegens student tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.

10.3 StudioB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van student.

10.4 StudioB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

10.5 Door StudioB verstrekte veiligheidsinstructies dienen door student in acht te worden genomen.

10.6 Student vrijwaart StudioB voor aanspraken van derden. Student zal personeelsleden van StudioB, door StudioB ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

 

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

11.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan student blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens StudioB, heft StudioB het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens student op te schorten dan wel de overeenkomst met student, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van StudioB in een dergelijk geval.

 

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van StudioB het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.